Zarejestruj się
logo
Zapomniałeś hasła?

Adres e-mail:
Hasło:
Weź pożyczkę

Regulamin

Regulamin Serwisu www.helppożyczka.pl obowiązujący od 15.09.2015r.

 

 

§ 1

Usługodawca DEPT COLLECTION z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Aleja Niepodległości 14 , NIP 966-022-26-16, Regon 101341208, zwany dalej Operatorem, określa w niniejszym dokumencie, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,  zwany dalej Regulaminem.

§ 2

Użytkownicy serwisu

1. Użytkownikami serwisu www.helpozyczka.pl /dalej Użytkownik lub Użytkownicy/ mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą rejestrować się w Serwisie jako osoby fizyczne. Podmioty prawne, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne mogą występować jedynie w formie Pożyczkodawcy.

2. Użytkownik rejestrując się w Serwisie poprzez założenie swojego indywidualnego konta Użytkownika, w tym poprzez podanie  i zapisanie swoich danych osobowych lub danych spółki, wyraża akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad ujętych w niniejszym regulaminie. 

3. Identyfikacja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez indywidualny login oraz hasło. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz hasła.

4. Wszelkie czynności dokonane przez osoby trzecie za pomocą identyfikatora i hasła Użytkownika traktuje się jako czynności wykonane przez samego Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za takie czynności, zarówno względem innych Użytkowników Serwisu jak i względem Operatora Serwisu.

5. Użytkownik ma prawo posiadać tylko jedno konto w serwisie. W chwili kiedy system znajdzie konto powiązane, w którym będą powielały się te same lub podobne dane, Operator Serwisu ma prawo zablokować konta, w których występują powiązania. 

§ 3

Dane osobowe

1. Operator, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celach związanych z zakresem działalności Serwisu opisanym w niniejszym regulaminie. Operator informuje o przysługującym Użytkownikowi, na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje korzystanie z funkcji oferowanych przez Serwis.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Operatora, współpracujących z Operatorem firm windykacyjnych oraz banków, w celu realizacji wspólnych usług i produktów związanych z działalnością Serwisu.

3. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika ze spłatą pożyczki w wysokości i przez czas określony odpowiednią ustawą, dane Użytkownika mogą zostać przekazane przez Operatora do Biur Informacji Gospodarczej, pod warunkiem wystąpienia opóźnienia w spłacie przez okres minimum 60 dni, po wysłaniu, na 30 dni przed dokonaniem wpisu, informacji o takim zamiarze do Użytkownika.

 

§ 4

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Do zadań Serwisu należy kojarzenie osób zamierzających zaciągnąć pożyczkę gotówkową z osobami zamierzającymi udzielić takiej pożyczki. W celu poprawnego wypełnienia tego zadania Serwis udostępnia platformę w ramach, której: 

a) Operator dokonuje weryfikacji Użytkowników .

b) Użytkownik może wystawić ogłoszenie z wnioskiem o pożyczkę gotówkową.

c) Użytkownicy mogą udzielić pożyczki poprzez składanie ofert w trwających ogłoszeniach z wnioskiem o pożyczkę.

d) Operator umożliwia, w chwili składania przez Pożyczkodawcę oferty w wystawionym przez Pożyczkobiorcę ogłoszeniu z wnioskiem o pożyczkę, weryfikację zobowiązań Pożyczkobiorcy u Pożyczkodawcy oraz u innych Użytkowników Serwisu.

e) Operator na wyraźne zlecenie Pożyczkodawcy może przyjąć zlecenie na przekazanie w formie elektronicznej cesji umowy pożyczki do zewnętrznej firmy windykacyjnej.

2. Użytkownicy chcący za pomocą Serwisu zaciągać pożyczki lub inwestować muszą dokonać weryfikacji zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Weryfikacji. Operator Serwisu dokłada starań, aby weryfikacje zostały wykonane należycie i starannie.

§ 5

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Warunkiem uzyskania dostępu do zawartości serwisu oraz świadczonych przez niego usług jest posiadanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies oraz założenie (rejestracja) indywidualnego konta Użytkownika, a następnie podanie swoich danych osobowych lub danych spółki, w zależności od rodzaju konta.

§ 6

Użytkownicy są w pełni odpowiedzialni za podejmowane własne decyzje w zakresie udzielania pożyczek jak i zaciągania pożyczek. Operator serwisu www.helpożyczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób i należytą staranność w zakresie wykonywania umów przez użytkowników serwisu.

§ 7 

Czarna Lista

1.Użytkownik (Pożyczkobiorca), rejestrując i weryfikując swoje dane osobowe w Serwisie, wyraża zgodę, aby w przypadku wystawienia przez Użytkownika wniosku o pożyczkę, Serwis udostępnił innym Użytkownikom Serwisu, wyrażającym wolę złożenia oferty we wniosku, informację o ewentualnej zaległości w spłacie zobowiązań Użytkownika (Pożyczkobiorcy) u innych zarejestrowanych Użytkowników serwisu www. helppożyczka.pl oraz innych serwisach pożyczkowych, jak również informację o występującym, ewentualnym zadłużeniu względem samego Operatora Serwisu lub podmiotów powiązanych z nim kapitałowo. 

2. Przekazana informacja nie będzie zawierała kwoty zaległości oraz danych osobowych Użytkownika (Pożyczkobiorcy).

3. Operator może zablokować konto użytkownika oraz umieścić jego dane na Czarnej Liście na stałe w szczególności kiedy Użytkownik podał nieprawdziwe dane o aktualnym zadłużeniu poza serwisem www.helpożyczka.pl, posiadanych zadłużeniach oraz kontach użytkownika lub próbował korzystać z serwisu korzystając z więcej niż jednego konta użytkownika.

4. Zablokowanie konta użytkownika i wpisanie na czarną listę nie blokuje możliwości spłaty zobowiązań użytkownika względem serwisu i innych użytkowników.

5. Od każdej decyzji o zablokowaniu i wpisaniu użytkownika na Czarną Listę, użytkownik ma prawo się odwołać w terminie 14 dni od zablokowania i wpisania na Czarną Listę poprzez pocztę elektroniczną, a Operator ma obowiązek ustosunkować się od odwołania w terminie 14 dni.

§ 8

Oświadczanie woli

Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na oświadczanie woli swojej i oświadczenia woli innych Użytkowników wyrażone w formie elektronicznej. Złożenie wniosku o pożyczkę przez Pożyczkobiorcę i wyrażenie woli przez Pożyczkodawcę w postaci złożenia oferty do wniosku skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikami wiążącej umowy pożyczki. Umowa pożyczki zawarta zostaje drogą elektroniczną i nie wymaga podpisu. 

§ 9

Warunki zawierania umów pożyczek

1. Warunki zawartych umów pożyczek winny być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. W szczególności proponowana kwota zwrotu nie powinna przekraczać kosztów jakie faktycznie poniesione zostaną przez Pożyczkodawcę na zgromadzenie środków finansowych oraz uruchomienie przedmiotowej pożyczki, plus ewentualnie innych kosztów poniesionych przez Pożyczkodawcę.

2. W przypadku, kiedy Pożyczkodawcą jest Podmiot Prawny, odstąpienie od umowy pożyczki może nastąpić w terminie do 10 dni od chwili jej uruchomienia, tj. od chwili przekazania środków na rachunek Pożyczkobiorcy (zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim - Dz. U. Nr 126 poz. 715).

3. W przypadku, kiedy Pożyczkodawcą jest Osoba fizyczna, możliwość odstąpienie od umowy pożyczki nie występuje.

§ 10

Wniosek o pożyczkę

1. Pożyczkobiorca zainteresowany uzyskaniem pożyczki gotówkowej wystawia ogłoszenie z wnioskiem o pożyczkę za pomocą strony https://helppozyczka.pl/wez_pozyczke.html

2. Wniosek jest otwarty przez okres 30 dni kalendarzowych. W tym czasie zainteresowani Pożyczkodawcy mogą składać swoje oferty.

3. Jeżeli w ciągu 30 dni, Pożyczkobiorcy nie zostanie złożona żadna oferta lub oferta została złożona ale Pożyczkobiorca nie posiada odpowiedniej ilości środków na swoim subkoncie, które zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji pokryłyby wynagrodzenie Serwisu za udostępnienie możliwości zamieszczenia ogłoszenia z wnioskiem, wtedy wniosek zamyka się jako zakończony niepowodzeniem.

§ 11

Umowa pożyczki

1. Umowa pożyczki generowana jest automatycznie do wniosków, które zakończyły się powodzeniem i z subkonta została prawidłowo pobrana opłata należna Operatorowi Serwisu.

2. W umowie pożyczki Operator Serwisu podaje pełne dane Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca oznaczony jest jedynie z imienia i nazwiska, a w przypadku Podmiotu Prawnego z nazwy spółki oraz osoby upoważnionej do reprezentowania spółki w przypadku zawierania umów pożyczek.

3. Jako datę udzielenia pożyczki, od której liczony jest okres spłaty, przyjmuje się datę oznaczenia pożyczki przez Pożyczkodawcę w Serwisie, jako przekazanej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.

4. Umowy w chwili zakończenia wniosku pożyczkowego z powodzeniem są przesyłane na adresy email Pożyczkobiorcy oraz Pożyczkodawcy podane w serwisie podczas rejestracji. Taką formę Pożyczkobiorca jak i Pożyczkodawca uznają za wystarczającą i akceptują. Umowa pożyczki zostaje dostarczona poprawnie.

5. Umowy pożyczki ponadto zapisane są na serwerze operatora. Strony umowy mogą pobrać plik pdf z umową w sekcji „moje inwestycje” (Pożyczkodawca) lub „moje pożyczki” (Pożyczkobiorca).

§ 12

Uruchomienie środków z pożyczki

1. Pożyczka winna być uruchomiona przelewem wykonanym przez Pożyczkodawcę w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zakończenia wniosku pożyczkowego z powodzeniem i poprawnej akceptacji jej przez system, bezpośrednio na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, który to Pożyczkodawca otrzyma w wiadomości email od Operatora oraz który widoczny jest w umowie pożyczki .

2. Po wykonaniu przez Pożyczkodawcę przelewu pożyczki, winien on oznaczyć daną pożyczkę jako przelaną. 

3. Za brak oznaczenia pożyczki jako przelanej, a co za tym idzie za brak uruchomienia pożyczki w Serwisie, odpowiedzialność ponosi Pożyczkodawca.

4. Jeżeli Pożyczkodawca nie odznaczy pożyczki jako uruchomionej w terminie 48 godzin od chwili zakończenia wniosku pożyczkowego z powodzeniem, wówczas Operator wyśle monit w formie pisemnej poprzez pocztę elektroniczną do przelania środków na rachunek Pożyczkobiorcy. Opłata za wysłanie monitu reguluje Tabela Opłat i Prowizji.

5. 10-krotny brak przelewu kwoty pożyczki przez Pożyczkodawcę na konto Pożyczkodawcy w przeciągu 12 miesięcy może spowodować zablokowanie konta Użytkownika.

6. Za brak przelewu ze strony Pożyczkodawcy Serwis nie odpowiada.

7. Umowę pożyczki, w której Pożyczkodawca nie wykona przelewu na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca może dochodzić do wykonania takiej umowy przed sądem powszechnym.

8. W przypadku nieprzelania kwoty pożyczki przez Pożyczkodawcę, Serwis nie zwraca pobranych punktów z subkonta Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca ma prawo domagać się zwrotu równowartości pobranych przez Serwis punktów od Pożyczkodawcy, który nie wywiązał się ze złożonej oferty inwestycji w danym wniosku pożyczkowym. 

9. W sytuacji opisanej w pkt 8 niniejszego paragrafu, Operator Serwisu na wezwanie Pożyczkobiorcy udostępni dane kontaktowe Pożyczkodawcy, który pomimo złożonej oferty nie wykonał należycie zawartej umowy pożyczki.

10. Operator Serwisu nie bierze udziału w rozwiązywaniu sporu w kwestii zwrotów niniejszych kosztów . 

§ 13

Reinwestycja (przedłużanie pożyczki)

1. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo wysłania do Pożyczkodawcy zapytania z ofertą przedłużenia okresu spłaty pożyczki (dalej zwanego reinwestycją).

2. Możliwość zapytania o reinwestycję udostępniana jest każdemu Pożyczkobiorcy. 

3. W przypadku wyrażenia zgody przez Pożyczkodawcę na przedłużenie pożyczki, Pożyczkobiorca w ciągu 48 godzin musi przekazać na rachunek bankowy Pożyczkodawcy koszty otrzymania pożyczki (tzw. bonus) należne za przedłużaną pożyczkę.

4. Kapitał zostaje spłacony wraz z kosztem otrzymania pożyczki za nowy okres jej trwania, po upływie okresu reinwestowania.

5. Pożyczkodawca, po otrzymaniu od Pożyczkobiorcy przelewu o którym mowa powyżej, zobowiązany jest oznaczyć pożyczkę jako przedłużoną.

6. Reinwestowanie następuje na takich samych zasadach (koszty pożyczki oraz okres spłaty) jak pożyczka reinwestowana. 

7. W przypadku odmowy Pożyczkodawcy na reinwestowanie pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki w pierwotnie ustalonym terminie.

8. Opłata za reinwestowanie pożyczki powinna zostać wniesiona na rachunek Pożyczkodawcy w tradycyjny sposób przelewem bankowym bezpośrednio z rachunku Pożyczkobiorcy .

9. Każda reinwestycja zakończona sukcesem i opłacona, sfinalizowana jest za pośrednictwem wygenerowanego aneksu do umowy pożyczki, który stanowi jej integralny załącznik.

10. Strony umowy mogą pobrać aktualny plik umowy pożyczki z dodanym aneksem w formie pliku .pdf w sekcji „moje inwestycje” (Pożyczkodawca) lub „moje pożyczki” (Pożyczkobiorca). 

§ 14

Ograniczenia

1. Ograniczeniu podlega:

a) Maksymalna kwota zadłużenia Użytkownika w Serwisie.

b) Maksymalna kwota zadłużenia z gwarancją spłaty.

 

Zwiększenie limitu zadłużenia poprzez dodatkowe weryfikacje:

1. weryfikacja tożsamości +5000 złotych

2. weryfikacja zatrudnienia + 4000 złotych

3. weryfikacja dochodu/ PIT/ ZUS + 3500 złotych

4. weryfikacja hipoteczna +50000 złotych

5.weryfikacja adresu zamieszkania +1500 złotych

6.weryfikacja skanów rachunków +1500 złotych

7.weryfikacja drugiego dokumentu tożsamości +1000złotych

 

Wszystkie zwiększania limitu mogą sumować się.

Nie odnawianie weryfikacji spowoduje zmniejszenie limitu zadłużenia co w przypadku przekroczenia limitu zadłużenia może spowodować zablokowanie możliwości wystawiania nowych wniosków pożyczkowych.

Operator serwisu ma prawo dowolnie zwiększać lub zmniejszać limity raty i limity zadłużenia dla każdego użytkownika.

§ 15

Odpowiedzialność stron

1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wykonanie umowy pożyczki oraz za skutki podatkowe zawartej umowy.

2. Odpowiedzialność za błędne ogłoszenie woli we wniosku pożyczkowym ponosi Pożyczkobiorca. Pożyczkodawca ponosi skutki za błędy w złożonych ofertach wyrażone deklaracjami wpłat.

3. Odpowiedzialność za treść ogłoszenia z wnioskiem o pożyczkę oraz za warunki wnioskowanej pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.

4. Operator nie kontroluje i nie ingeruje w warunki na jakich zawierane są umowy pożyczek.

5. Skutki błędów Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy ponoszą zarówno względem siebie jak i względem Operatora Serwisu.

6. Operator nie jest żadną ze stron zawieranych umów pożyczek.

§ 16

Rozliczenia

1. Dla celów spełniania świadczeń pieniężnych Użytkowników wobec Operatora, Operator wprowadza subkonto.

2. Użytkownicy zasilają subkonto Punktami, które są zakupywane automatycznie ze środków przelanych z rachunku bankowego Użytkownika na rachunek Bankowy Operatora Serwisu.

3. Punkty można kupić na swoje subkonto z poziomu Serwisu, za pomocą zakładki subkonto. Minimalne jednorazowe doładowanie nie może być mniejsze niż 10 zł.

4. Użytkownik zasila swoje subkonto poprzez koszyk płatności posługując się indywidualnym i unikalnym kodem płatności. Historia transakcji na subkoncie dostępna jest na stronie https://helppozyczka.pl.pl/panel-historia_transakcji.html .

5. Środki, którymi Użytkownik zasili swoje subkonto, może wykorzystać na opłacenie dowolnych usług Operatora w ramach Serwisu.

6. Środki księgowane są maksymalnie w terminie do 24 godzin w dni robocze, zgodnie z godzinami pracy banków.  

7. W przypadku błędnego księgowania środków na subkoncie, w tym zaksięgowania środków nienależnych Użytkownikowi,Operator Serwisu może dokonać korekty księgowania środków.

8. W przypadku podania błędnego kodu w tytule przelewu środków lub opłaty za zamówioną weryfikację, Pożyczkodawca lub Pożyczkobiorca winni przesłać na adres Serwisu potwierdzenie wykonania błędnej płatności, wraz z opisem zaistniałej sytuacji.  Przeksięgowanie środków na subkonto powinno nastąpić w terminie do 72 godzin maksymalnie od chwili otrzymania w/w wiadomości.

9. W razie likwidacji konta Użytkownika niewykorzystane środki przepadają.

 

§ 17

Spłata pożyczki

1. Termin spłaty pożyczki określa wniosek o pożyczkę i liczony jest od dnia oznaczenia pożyczki przez Pożyczkodawcę jako przekazanej na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy. 

2. Pożyczkobiorca winien zwrócić całą kwotę pożyczki wraz z należnymi kosztami, określonymi we wniosku o pożyczkę, bezpośrednio na konto Pożyczkodawcy.

3. Za brak wywiązania się z terminu spłaty przez Pożyczkobiorcę, Serwis nie odpowiada.

4. Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę przelewu od Pożyczkobiorcy z tytułu spłaty pożyczki, którego wysokość zaspokaja w całości należność Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy z tytułu udzielonej pożyczki, Pożyczkodawca zobowiązany jest oznaczyć pożyczkę w Serwisie jako spłaconą.

§ 18

Zakończenie z korzystania usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Zaprzestanie korzystania z serwisu w www.helppozyczka.pl jest możliwe w każdym czasie, pod warunkiem, że Użytkownik nie posiada żadnych nierozliczonych należności względem innych Użytkowników Serwisu, w szczególności nie posiada niespłaconych pożyczek oraz nie posiada nierozliczonych należności względem Operatora z tytułu wykonywania przez Operatora usług objętych niniejszym Regulaminem oraz Tabelą Opłat i Prowizji.

2. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Serwisu Operator usuwa ze swojej bazy dane osobowe Użytkownika, z zastrzeżeniem art.19 pkt.3 Ustawy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną (niedozwolone korzystanie z usługi).

3. W bazie Operatora Serwisu pozostaje jedynie numer PESEL Użytkownika, jako dowód że dany Użytkownik konto posiadał oraz wykonywał transakcje finansowe. Informacja ta jest niezbędna w przypadku, kiedy Operator Serwisu otrzymać może zapytania z instytucji państwowych jak Urząd Skarbowy czy organa ścigania. 

§ 19

Odpowiedzialność Operatora

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Jakość oraz treść informacji uzyskanych z baz należących do Biura Informacji Gospodarczej BIG Infomonitor S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., bazy REGON Głównego Urzędu Statystycznego, bazy Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pozyskanych w trakcie wykonywania usługi weryfikacji Pożyczkobiorcy.

b) Kompletność i prawdziwość danych podanych przez Użytkownika, jeśli prawdziwość tych danych nie jest weryfikowana lub jeśli danych tych nie można zweryfikować w procesie weryfikacji.

c) Przekazywanie bez udziału formularzy rejestracyjnych Operatora danych osobowych lub innych informacji, w szczególności za przekazywanie w formie elektronicznej lub papierowej dokumentów i danych dotyczących Użytkowników .

d) Za treść ogłoszeń z wnioskiem o pożyczkę oraz za warunki pożyczki ustalane w takim wniosku przez Pożyczkobiorcę.

e) Ze względu na brak moderowania wpisów pod ogłoszeniem z wnioskiem o pożyczkę, za treści zamieszczane tam przez Użytkowników.

f) Za warunki jakie strony umowy pożyczki tj. Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca ustalili jako warunki otrzymania pożyczki.

g) Za ewentualne opóźnienia lub nienależyte wykonanie usługi czy szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, przez którą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. 

2. Operator nie jest stroną żadnych umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych umów .

§ 20

Porządek formalno-prawny

1. Użytkownicy przy korzystaniu z Serwisu zobowiązani są do przestrzegania prawa polskiego oraz zasad obyczajowych i kulturalnych.

2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, powstrzymania od wyłudzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, działań sprzecznych z dobrem Operatora, obrażania innych Użytkowników i naruszania ich dobra.

3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuścił się złamania zasad prawnych lub norm etycznych, Operatorowi przysługuje możliwość ograniczenia funkcjonalności konta Użytkownika, zablokowania konta Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.

§ 22

Blokada konta Użytkownika

1. W przypadku złożenia przez Użytkownika niezgodnego z prawdą oświadczenia o posiadaniu kont na innych portalach SL, lub podania błędnych nazw tych kont, Operator Serwisu ma prawo, po wcześniejszym wezwaniu we wpisie pod trwającym ogłoszeniem z wnioskiem Użytkownika do poprawienia oświadczenia, zablokować konto Użytkownika.

2. W przypadku blokady konta Użytkownika, wszystkie aktywne ogłoszenia Użytkownika z wnioskami o pożyczkę zostaną usunięte.

3. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika wypowiedzi we wpisie pod trwającym ogłoszeniem z wnioskiem, która narusza Regulamin Serwisu lub przepisy obowiązującego prawa czy też dobra osobiste innych Użytkowników Serwisu, osób trzecich lub Operatora Serwisu i zasady samej etykiety, konto Użytkownika może zostać zablokowane czasowo lub trwale.

4. Operator Serwisu ma prawo jednostronnie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta Użytkownika w serwisie. Okres wypowiedzenia trwa 30 dni i w tym czasie Użytkownik ma prawo jedynie do przyjmowania spłat swoich inwestycji oraz spłat zaciągniętych zobowiązań pożyczkowych. Po tym czasie konto zostanie zablokowane całkowicie a dane Użytkownika zostaną usunięte z wyjątkiem numeru PESEL. 

5. W przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo innych użytkowników, Operator Serwisu ma prawo do usunięcia konta użytkownika bez uprzedzenia i złożenia jakichkolwiek wyjaśnień. Dotyczy to w szczególności kont użytkowników którzy nie dokonali wymaganych weryfiakcji  lub nie zawarli żadnej tranzakcji w termnie 7 dni od dnia rejestracji w Serwisie.

§ 23

Weryfikacja telefoniczna

1. Operator Serwisu ma prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu rejestracji oraz danych osobowych lub innych mogących potwierdzić tożsamość zarejestrowanego Użytkownika. W szczególności prawo to przysługuje Operatorowi, w przypadku gdy będzie miał uzasadnione wątpliwości co do faktu, czy dane zarejestrowane w serwisie są faktycznie danymi osoby dokonującej rejestracji.

2. Do czasu tego kontaktu konto Użytkownika może zostać zablokowane.

 

§ 24

Postępowanie reklamacyjne

1. Złożenie reklamacji na jakość wykonanej przez Operatora usługi musi nastąpić poprzez wysłanie, z adresu e-mail przypisanego do konta Użytkownika, na adres kontakt@helppozyczka.pl wiadomości, zawierającej w tytule zwrot REKLAMACJA a w treści dokładny opis reklamowanej usługi i sposobu jej wykonania. 

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora serwisu w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania.

3. W przypadku reklamacji dotyczącej dokonanych płatności w serwisie i braku ich księgowań, Operator Serwisu ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: kontakt@helppozyczka.pl

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: 

a) Opis sytuacji.

b) Potwierdzenie wykonania transakcji (plik pobrany z systemu bankowości elektronicznej).

c) Wiadomość należy przesłać z adresu zarejestrowanego w serwisie, tj. adresu email, który jest wykorzystywany do logowania się w serwisie.

5. Reklamacji nie podlega operacja, gdzie Użytkownik błędnie podał w tytule płatności wygenerowany przez system KOD płatności.Wówczas Operator Serwisu ma 72 godziny od momentu zgłoszenia reklamacji do zaksięgowania płatności na subkoncie Użytkownika lub do zwrotu na rachunek nadawcy.

§ 25

Obsługa Klienta

1. Operator Serwisu udostępnił kanał obsługi Klienta – Użytkownika.  e-mail, pod adresem kontakt@helppozyczka.pl

2. Serwis ma obowiązek odpowiedzieć na zgłoszenie w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia (dotyczy dni roboczych). W uzasadnionych przypadkach odpowiedź może zostać wydłużona do 72 godzin, o czym Użytkownik zostanie  wcześniej poinformowany odrębną wiadomością email.   

§ 26

 

                                                                Polityka Prywatności

1. Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez operatora serwisu helppozyczka.pl. firmę Dept Collection (dalej Operator Serwis) z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Aleja Niepodległości 14, oraz sposób ich przetwarzania. 

2. Dane osobowe

Serwis Helppożyczka.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i korzystanie z niego w celu pożyczania pomiędzy jego użytkownikami kwot pieniężnych. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

3. Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe ,Dane osobowe podane na serwisach należących do Operatora Serwisu przy okazji Zawierania umów, odpowiedzi na zadawane pytania, korespondencji pomiędzy użytkownikami itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Operator Serwisu  </&l